Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy


Uprzejmie informuję, że w dniu 25 stycznia br. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021, poz. 159), która została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami znalazł się w niej zapis dotyczący ważności świadectw kwalifikacyjnych oraz zapis umożliwiający przeprowadzanie egzaminów w formie zdalnej.

W art. 31x ust. 2–3 otrzymały brzmienie:
„2. Termin ważności świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, które tracą ważność od dnia 1 marca 2020 r., wydłuża się do 180 dni od dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo stanu nadzwyczajnego.
3. Sprawdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo stanu nadzwyczajnego może być przeprowadzane zdalnie pod warunkiem zachowania możliwości identyfikacji osoby, której kwalifikacje się sprawdza, i zabezpieczenia przebiegu egzaminu przed ingerencją osób trzecich.”


Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes SEP
Piotr Szymczak