Stanisław Borkowski urodził się  w Lublinie 16 kwietnia 1916 roku. Ukończył Gimnazjum im. Vetterów na kierunku matematyczno-przyrodniczym. Podjął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej pracując jednocześnie (listopad 1938 - wrzesień 1939) w Elektrowni Miejskiej w Warszawie. Po wybuchu wojny przeniósł się do Lublina. Działał przeciwko okupantowi pod pseudonimem „Nowina”. Po wyzwoleniu podejmuje przerwane wojną wyższe studia. Dyplom magistra inżyniera elektryka uzyskuje w czerwcu 1952 roku.
W październiku 1940 roku rozpoczął pracę w energetyce zawodowej w Lublinie, w której pracował do 1958 roku. Od roku 1959 podjął pracę w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt” Lublin jako projektant i główny specjalista instalacji i urządzeń elektrycznych. W „Miastoprojekcie” pracował do 1981 roku, to jest do czasu przejścia na emeryturę.
Niezależnie, w roku 1965 podjął pracę jako starszy wykładowca w Szkole Inżynierskiej w Lublinie a następnie w Politechnice Lubelskiej.
Do SEP wstąpił w maju 1946 roku, a w 1954 roku został wybrany do Zarządu Oddziału Lubelskiego SEP. W marcu 1959 roku został wybrany na Prezesa Zarządu Oddziału. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie do 1981 roku, tj. przez dwadzieścia dwa lata. W roku 1981 po rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Lubelskiego SEP jednogłośnie przyznało mu funkcję Prezesa Honorowego Oddziału.
Wieloletni członek Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP, członek Zarządu Głównego (1963-1987) i jego prezydium, gdzie pełnił funkcję skarbnika (1981-1987).
Aktywny w pracach Oddziału Wojewódzkiego NOT, członek Prezydium Towarzystwa Przyjaciół Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie.
Za swoją działalność zawodową i społeczną otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, w tym między innymi: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę Zasłużony dla Energetyki, Złotą Odznakę Zasłużony Pracownik Łączności, Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Srebrną i Złotą Odznakę Honorową SEP, Srebrną i Złotą Odznakę Honorową NOT.
Godność Honorowego Członka SEP otrzymał w 1981 roku.
Zmarł 24 marca 1987 roku.

Zacytowano z opracowania Ryszarda Drozda – „70 lat z lubelską elektryką” – Lublin 2006.