Leonid Kacejko urodził się 26 października 1913 roku. Gimnazjum ukończył w 1932 roku w Warszawie. Podjął studia wyższe na Politechnice Warszawskiej, które ukończył w 1937 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera elektryka. W 1968 roku uzyskał stopień docenta na Politechnice Lubelskiej.
Pracę zawodową rozpoczął w 1937 roku w Lubelskim Międzymiastowym Związku Elektryfikacyjnym LUBZEL, gdzie pracował do 1947 roku. W latach 1944-1947 pełnił funkcję dyrektora technicznego. Równocześnie wykładał na Politechnice Warszawskiej (1945) i w Liceum Elektrycznym w Lublinie. Od 1949 roku przeszedł do pracy w szkolnictwie zawodowym. W latach 1952-1964 pracował w Ośrodku Kształcenia Kadr Szkolnictwa Zawodowego, w tym pięć lat jako kierownik Centralnej Sekcji Elektrycznej Ośrodka Metodycznego Kształcenia Nauczycieli przy Ministerstwie Oświaty.
W roku 1964 przechodzi do pracy w charakterze starszego wykładowcy na Wydziale Elektrycznym Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie. W roku 1968 został powołany na stanowisko docenta etatowego. Był między innymi kierownikiem Zakładu Elektrotechniki, w latach 1968-1973 prodziekanem Wydziału Elektrycznego, współorganizatorem pięciu laboratoriów elektrycznych. W roku 1985 przeszedł na emeryturę, co nie oznaczało zerwania z pracą zawodową.
Wychowawca paru pokoleń inżynierów i techników elektryków, wydawca szeregu książek technicznych i podręczników. Ksiązki te były licznie wznawiane i łącznie wydano ich przeszło 600 tys. egzemplarzy.
Do SEP wstąpił w 1936 roku tj. w roku powołania Oddziału Lubelskiego SEP. Od 1848 roku do końca swojego życia był nieprzerwanie członkiem Zarządu Oddziału i pełnił funkcje wiceprezesa ds. szkolenia. Był przewodniczącym wielu komisji, w tym komisji bytowej członków. Był członkiem zwyczajnym Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.
Za swoją działalność zawodową i społeczną był wielokrotnie dekorowany i wyróżniany. Między innymi: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia polski, Złotą Odznaką Zasłużony dla Energetyki, złotą Odznaką Zasłużony Pracownik Łączności, Zasłużony dla Województwa Lubelskiego, Zasłużony dla Miasta Lublina, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SEP, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową NOT, Odznaką Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
Godność Honorowego Członka SEP otrzymał w 1987 roku.
Zmarł 11 października 1996 roku.

Zacytowano z opracowania Ryszarda Drozda – „70 lat z lubelską elektryką” – Lublin 2006.