Cyprian Skwarek urodził się 24 lutego 1916 roku w Lublinie. W 1933 roku ukończył Gimnazjum im. Hetmana Zamojskiego. Podjął studia na Politechnice Warszawskiej, którą ukończył w 1938 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera elektryka. Doktoryzował się w 1974 roku na Politechnice Warszawskiej.
W latach 1938-1939 odbył służbę wojskową w Pochorążówce łączności w Zegrzu, którą ukończył z drugą lokatą. Przydzielony do 3 Dywizji Piechoty w Zamościu odbył kampanię 1939 roku jako dowódca plutonu „Radio”.
Pracę zawodową rozpoczął w Elektrowni Miejskiej w Lublinie w roku 1940, gdzie w latach 1946-1949 był kierownikiem sieci miejskiej a następnie dyrektorem technicznym.
W latach 1941-1946 wykładał jednocześnie w Technikum Budowlanym w Lublinie jako nauczyciel przedmiotów elektrycznych.
W latach 1949-1959 pracował w energetyce zawodowej, tj. w Zjednoczeniu Energetycznym Okręgu Lubelskiego (ZEOL) i czasowo w Zakładach Energetycznych Okręgu Wschodniego (ZEOW). Pełnił w tym czasie funkcję kierownika Wydziału Eksploatacji,  a następnie głównego inżyniera, już w Zakładzie Sieci Elektrycznych w Lublinie.
W roku 1959 przeszedł do pracy w Biurze Projektowo-Badawczym „MIASTOPROJEKT”  Lublin. Był inspektorem nadzoru budowy sieci trolejbusowej w Lublinie.
W latach 1963-1983 pracował jako starszy wykładowca na politechnice Lubelskiej. W latach 1972-1975 wykładał również na Akademii Rolniczej w Lublinie.
Do SEP wstąpił w 1946 roku. W latach 1947-1990 był członkiem Zarządu Oddziału Lubelskiego SEP, w tym prezesem Oddziału w latach 1957-1959, wiceprezesem ds. technicznych w latach 1947-1957 i 1960-1990. Aktywista Oddziału Wojewódzkego NOT. Przewodniczył wielu komisjom programowym Oddziału.
Za działalność zawodową i społeczną otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień. Wśród nich: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Wojny Obronnej w 1939 roku, Złotą Odznakę Zasłużony dla Energetyki, Złotą Odznakę Zasłużony Pracownik Łączności, Zasłużony dla Województwa Lubelskiego, Zasłużony dla Miasta Lublina, Złotą i Srebrną Odznakę Honorową SEP, Złotą i Srebrną Odznakę Honorową NOT, medale pamiątkowe.
Godność członka Honorowego SEP uzyskał w 1998 roku.

Zacytowano z opracowania Ryszarda Drozda – „70 lat z lubelską elektryką” – Lublin 2006.