Czesław Karwat urodził się 1 września 1942 roku w miejscowości Natalin ( obecnie Republika Białorusi). Do Lublina przyjechał w 1958 roku i rozpoczął naukę w dziesiątej klasie  Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamojskiego w Lublinie.
W 1960 roku został przyjęty na pierwszy rok studiów Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Studia ukończył w marcu 1967 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera elektryka.
W kwietniu 1967 roku podjął pracę w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Lublinie w Oddziale Sieci i Zasilania Kielce. Po ukończeniu stażu pracował w pionie technicznym uczestnicząc w odbiorze i przy eksploatacji wybudowanych w tym czasie podstacji i sieci zasilających trakcję elektryczną, a następnie na stanowisku kontrolera technicznego ds. podstacji i sieci trakcyjnej.
Od 1 października 1970 roku rozpoczął pracę w Zespole Elektrotechniki Przemysłowej Wydziału Elektrycznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie na stanowisku starszego asystenta.
Pracę doktorską obronił w 1980 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Od  lutego 1981 roku pracował w Katedrze Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej na stanowisku adiunkta. Na podstawie prowadzonych w tym czasie badań opracował rozprawę habilitacyjną pt. „ Jonowo-wiązkowe formowanie warstw powierzchniowych styków aparatów elektrycznych”. Obrona pracy habilitacyjnej odbyła się 18 listopada 2003 roku na wydziale Fizyki Państwowego Uniwersytetu Białoruskiego w Mińsku. Na tej podstawie uzyskał stopień naukowu doktora habilitowanego nauk technicznych. Od  1 grudnia 2004 roku został zatrudniony na stanowisku profesora Politechniki Lubelskiej.
Jest rzeczoznawcą Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP w Lublinie.
Do SEP wstąpił w październiku 1970 roku. Od 1973 roku jest członkiem Koła przy politechnice Lubelskiej. Od 1987 roku członek Zarządu Lubelskiego Oddziału SEP, w ty sekretarz Oddziału w latach 1990-1998, a od 1998 r. do 2006 roku prezes Zarządu Oddziału.
W latach dziewięćdziesiątych był członkiem Komisji Młodzieży i Studentów przy Zarządzie Głównym SEP. Od 1996 roku przewodniczącym Komitetu Technicznego ds. Aparatów Niskiego Napięcia przy BBJ w Lublinie.
Za działalność naukową, dydaktyczno-wychowawczą i stowarzyszeniową został odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, Srebrną i złotą Odznaką SEP i NOT, medalami pamiątkowymi SEP im. Prof. M. Pożaryskiego i prof. J. Groszkowskiego, nagrodami Ministra Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora Politechniki Lubelskiej.
Godność członka Honorowego SEP uzyskał w  2006  roku.

Zacytowano z opracowania Ryszarda Drozda – „70 lat z lubelską elektryką” – Lublin 2006.