Stefan Mazurek
Urodził się 21 sierpnia 1934 roku w Lublinie. Naukę w trzyletnim Gimnazjum Elektrycznym im. S. Seroczyńskiego w Lublinie podjął w 1949 roku. Po ukończeniu gimnazjum rozpoczął  naukę w Technikum Energetycznym, które ukończył w 1954 roku, uzyskując dyplom technika elektryka.
W roku 1968 podjął studia na WSInż. w Lublinie, którą to uczelnię ukończył w 1972 roku, uzyskując dyplom inżyniera elektryka.
W 1954 roku podjął pracę w Zakładzie Sieci Elektrycznych w Lublinie, jako technik w Służbie Zabezpieczeń,  Automatyki i Pomiarów. Po odbyciu służby wojskowej w 1957 roku ponownie powrócił do pracy w tym Zakładzie, gdzie pracował do roku 1976 pełniąc funkcję: mistrza Służby Zabezpieczeń i Pomiarów, kierownika Wydziału Ogólnostacyjnego i kierownika technicznego Rejonu Energetycznego Lublin Miasto. W 1976 roku na własną prośbę przechodzi do pracy w Zakładzie Budowy Sieci Elektroenergetycznych ELBUD w Lublinie. Pracował na stanowisku kierownika Grupy Robot Stacyjnych, by po trzech latach przejść do pracy w Kopalniach Lubelskiego Zagłębia Węglowego na stanowisko inspektora nadzoru inwestycyjnego. Od 2 maja 1983 roku przechodzi do pracy w administracji wojewódzkiej w Lublinie jako specjalista ds. energetyki. Pracował w Biurze Planowania Przestrzennego, pełnił funkcję inspektora wojewódzkiego w Wydziale Urbanistyki i Architektury. W 2004 roku przeszedł na emeryturę.
W latach 1968-1979 zatrudniony był dodatkowo, jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zasadniczej Szkole Zawodowej i Technikum dla Pracujących przy ZE Lublin.
W SEP od roku 1954. Oprócz wielu działań w komisjach i zespołach w Oddziale od 1990 roku pracuje w Komisji Rewizyjnej Oddziału, w tym osiem lat, jako jej przewodniczący. Rzeczoznawca w lubelskim Ośrodku Rzeczoznawstwa.
Za swoją pracę i działalność wyróżniony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Energetyki, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową  SEP,  Złotą i Srebrną Odznaką Honorową NOT.
Zmarł 15 stycznia 2010 r.
Zacytowano z opracowania Ryszarda Drozda – „70 lat z lubelską elektryką” – Lublin 2006.