Włodzimierz Marciniak
Urodził się 19 października 1906 roku w Lublinie. Tutaj też ukończył szkołę srednią. Podjęte  studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej ukończył w 1935 roku, uzyskując dyplom magistra inżyniera elektryka.
Po ukończeniu studiów rozpoczął  pracę w Zakładach Elektromechanicznych Brown-Bovery w Cieszynie i Żychlinie.
W 1937 roku przeniósł  się do Lublina podejmując pracę w Międzykomunalnym Związku Elektryfikacyjnym Lubzel.  W 1950 roku zostaje przeniesiony do Zakładu Budowy Sieci Elektroenergetycznych w Warszawie, gdzie pracuje do 1953 roku. W tym tez roku przechodzi do pracy w Miejskim Przedsiębiorstwie  Komunikacji w Lublinie. Był to okres budowy w Lublinie sieci trolejbusowej.
Znaczną  część życia zawodowego poświęcił  pracy w szkolnictwie. Od 1945 roku prowadził zajęcia dydaktyczne w Szkole im. St. Syroczyńskiego, następnie był pracownikiem szkół średnich oraz Kuratorium Okręgu Szkolnictwa, kierownikiem warsztatów szkolnych, wizytatorem.
Z dniem 1 września 1966 roku podjął pracę na Wydziale Elektrycznym WSInż., a następnie Politechniki Lubelskiej, gdzie pracował do 1973 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę.
Do SEP wstąpił w maju 1946 roku. Był jednym z członków, którzy uczestniczyli w zebraniu reaktywującym po wojnie Oddział Lubelski SEP.  Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia. Pracował w wielu zespołach przy Oddziale, wykładał na kursach, był członkiem Rady Nadzorczej ds. Komisji Egzaminacyjnych. Był rzeczoznawcą przy lubelskim Ośrodku Rzeczoznawstwa.
Za swoją  pracę zawodową i społeczną  otrzymał: Złoty Krzyż Zasługi,  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę  Honorową  SEP,  Medal pamiątkowy im. prof. M. Pożaryskiego. Zmarł 22 lipca  1995 roku.
Zacytowano z opracowania Ryszarda Drozda – „70 lat z lubelską elektryką” – Lublin 2006.