Uprzejmie informujemy że w Dzienniku Ustaw z dnia 15 września 2022 r poz. 1952 zostało opublikowane   Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

W nawiązaniu do powyższego opłata za egzamin kwalifikacyjny od 1 lipca 2023 roku wynosi 360 zł. zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022  r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci.

Opłata za egzamin może być wnoszona wyłącznie poprzez konto bankowe:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Lubelski
ul. Rapackiego 13, 20-150 Lublin

Konto Bankowe
Pekao S.A. O/Lublin:
92 1240 5497 1111 0010 1986 6269

Kwota: 360 zł.

Tytuł: Opłata za egzamin

Osoby przystępujące do egzaminu proszone są o przedstawienie dowodu wpłaty.