Uprzejmie informujemy że w Dzienniku Ustaw z dnia 15 września 2023 r poz. 1893 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. 2023 poz. 1893).

W związku z powyższym opłata za egzamin kwalifikacyjny od dnia 1 lipca 2024 roku wynosi 430,00 zł. zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Poz. 1392).

Opłata za egzamin może być wnoszona wyłącznie poprzez konto bankowe:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Lubelski
ul. Rapackiego 13, 20-150 Lublin

Konto Bankowe
Pekao S.A. O/Lublin:
92 1240 5497 1111 0010 1986 6269

Kwota: 430,00 zł.

Tytuł: Opłata za egzamin

Osoby przystępujące do egzaminu proszone są o przedstawienie dowodu wpłaty.