Zapoznaj się ze statutem SEP : Statut SEP

Zapoznaj się z Zasadami Etycznego Postępowania Członków SEP

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być zgodnie z § 11 pkt 1 Statutu SEP:

  • osoby z wykształceniem wyższym, których specjalność wyuczona lub działalność zawodowa wiąże się z elektryką,
  • studenci wyższych uczelni o specjalnościach związanych z elektryką,
  • technicy wszystkich dziedzin elektryki,
  • absolwenci oraz uczniowie ostatniego roku średnich szkół zawodowych i słuchacze szkół pomaturalnych o specjalnościach związanych z elektryką,
  • inne osoby, których osiągnięcia w dziedzinie elektryki lub działalność na rzecz SEP uzasadniają przyjęcie.Kandydat na członka składa pisemną deklarację członka SEP.

 Pobierz, wydrukuj i wypełnij deklarację : Deklaracja

Deklarację winno podpisać dwóch wprowadzających członków SEP.
Podpisaną deklaracje wstąpienia do SEP należy złożyć w kole lub Oddziale Stowarzyszenia.